© 2019 by Stefanie Carson

Senior Portraits • Salt Lake City, Utah